เรื่องเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่าหลังจากหลวงพ่อศุขได้มรณภาพแล้วมีความสับสนและเข้าใจผิดกันอยู่มากหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าเองก็คิดเอาเองว่าหลวงพ่อปลื้มน้องชายคนสุดท้องของหลวงพ่อศุขคงจะรับหน้าที่เจ้าอาว่าสืบแทนต่อมา ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อปลื้มเป็นพระที่มีอาวุโสเรื่องวิชาอาคม และเป็นที่เคารพของคนทั่วไป รองลงมาจากหลวงพ่อศุขผู้เป็นพระพี่ชาย แต่หลวงพ่อปลื้มท่านไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ขอเป็นพระหลวงตาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระครูสิงหชยสิชฌย์ (ฉอ้อน) จึงได้จัดพระองค์อื่นขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทน
จากการสอบถามสมุห์ทองหล่อ ทัศมาลี (อายุ ๗๓ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ทราบรายชื่อเจ้าอาว่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าเรียงตามลำดับ ดังนี้

๑. พระครูวิมลคุณากร (ศุข) ได้เสริมสร้างวัดขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อใดยังสืบไม่ได้ แต่สมุห์ทองหล่อทัศมาลี กล่าวว่า ยังทันไดเห็นใบพระราชทานวิสุงคามสีมา เขียนเป็นตัวขอม ต่อมาไม่ทราบว่าสูญหายไปอย่างไร หลวงพ่อศุข ท่าได้มรณภาพเมื่อแรม ๑ ค้ำเดือนอ้าย ปีกุน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ เมื่ออายุได้ ๗๖ ปี 

๒. พระอาจารย์แสวง อ่วมภักดี ไม่ทราบนามฉายา ทราบเพียงแต่ว่าเป็นพระบวชอยู่วัดปากคลองมะขามเฒ่ามาแต่เดิม สืบไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นเพียงผู้รักษาการ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาว่า วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประมาณว่าจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ชั่ว ๒ – ๓ ปีก็ลาสิกขาบท เก่งทางเทศน์สอนแบบใบไม้พลิ้ว เมื่อสึกแล้วได้รับราชการกรมป่าไม้ ซึ่งมีที่ทำการอยู่หน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่า

๓. พระปลัดนิด มานิตากุล เป็นพระฐานานุกรมของพระครูสิงหชยสิชฌน์(ฉะอ้อน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่าในระยะต่อมา และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมะขามเฒ่าด้วย เป็นผู้ริเริ่มให้มีการสอนนักธรรมขึ้นที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นเจ้าอาวาสอยู่หลายปี แต่ต่อมาได้ลาสิกขาบท

๔. อาจารย์สิริ อนุกลม (พระสิริ อินทสโร) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาว่าองค์ต่อมา และได้เป็นเจ้าคณะตำบลมะขามเฒ่าด้วย เป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้เพียง ๒ -๓ ปีก็ลาสิกขาบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗

๕. สมุห์ทองหล่อ ทัศมาลี (พระทองหล่อ ฐาวโร) ได้รับตำแหน่งเจ้าอาว่าองค์ต่อมา และได้เป็นเจ้าคณะตำบลมะขามเฒ่าด้วย สำหรับประวัติของท่านนี้ทราบแน่นอนจากสมุดประจำตัว คือ
พ.ศ. ๒๔๗๔ บวช
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้นักธรรมตรี
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้นักธรรมโท
พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เป็นพระใบฎีกานานุกรมของพระครูสิงหชยสิชฌย์ (นา)
พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับเป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของพระครูสิงหชยสิชฌย์ (นา)
พ.ศ. ๒๔๘๖ ลาสิกขาบท

๖. พระสมุห์หงำ ธมมนาโถ (หงำ เนียมวัฒนา) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่าในเวลาต่อมา ท่านมีประวัติที่แปลก คือบวชแล้วสึก แล้วกลับบวชใหม่อีกหลายครั้งมีผู้กล่าวว่าท่านบวช ๖ โบสถ์ คุณสมบัติเด่นของท่านคือ เป็นนักเทศน์ ในจังหวัดชัยนาทไม่มีผู้ใดสู้ท่านได้ นอกจากนี้ยังเก่งในทางหมอดู เป็นที่เชื่อถือของคนเป็นจำนวนมาก ท่านได้มรณภาพเมื่อ พงศ. ๒๕๑๒

๗. พระครูวิชายชัยคุณ (สำราญ กาญจนาโภ) ได้เป็นเจ้าอาว่าต่อมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วย สำหรับประวิติย่อๆๆท่านมีดังนี้
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ นักธรรมเอกวัดมณีสถิตย์ อุทัยธานี
๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙ สอบได้ประโยค ๓ สำนักเรียนคณะอุทัยธานี
๒ มิถุนายน ๒๔๙๓ สอบได้ประโยค ๔ สำนักเรียนคณะอุทัยธานี
๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ เป็นพระครูวิชาญชัยคุณ
๑ มีนาคม ๒๔๙๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมวาจาจารย์
๔ เมษายน ๒๔๙๘ เจ้าคณะตำบลบ่อแร่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เป็นเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์

ผู้บันทึก นายแพทย์สำนวน ปาลวัฒน์วิไชย จากหนังสือประวัติพระครูวิมลคุณากร ( ศุข ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สโมสรไลอ้อนส์ชัยนาท ร่วมด้วย ชมรมพระเครื่องชัยนาท จัดพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( สงวนลิขสิทธิ์ )
/ ได้รับเอื้อเฟื้อข้อมูลและขอขอบคุณบทความดีๆจาก คุณ บาแดง